Versterkt talenonderwijs

Door ontwikkelingen in Europa wordt de samenwerking met de ons omringende landen steeds intensiever. Daarmee neemt het belang van kennis van moderne vreemde talen toe. Om leerlingen voor te bereiden op het ‘Europees burgerschap’ wordt in de lessen Frans, Duits en Engels al zo veel mogelijk gesproken in de vreemde taal. Voor gemotiveerde leerlingen die een zwaarder programma aankunnen, bestaat er vanaf klas 3 de mogelijkheid te kiezen voor versterkt talenonderwijs. Hierbij worden ze voorbereid op internationaal erkende taalexamens voor Engels (Cambridge), Duits (Goethe) en Frans (Delf junior). Common European Framework of Reference / Europees Referentie Kader
De te behalen certificaten zijn een waardevolle aanvulling op het vwo-diploma en komen overeen met de taalniveaus zoals die zijn vastgesteld door het internationaal erkende Common European Framework of Reference, in het Nederlands het Europees Referentie Kader (ERK). De Raad van Europa heeft het ERK in het leven geroepen om het voor werkgevers, ambassades, scholen en universiteiten mogelijk te maken om op een objectieve manier vast te stellen op welk niveau iemand een vreemde taal beheerst. Het ERK bestaat uit zes beheersingsniveaus: A1 A2, B1, B2, C1 en C2. A1 staat daarbij voor een zeer basale kennis van de vreemde taal; wie C2 heeft behaald, kan zonder enige moeite zich in gesprekken genuanceerd uiten en kan complexe teksten lezen, begrijpen en schrijven.


Engels: Cambridge
De prestigieuze Universiteit van Cambridge heeft voor wie Engels niet de moedertaal is een English Language Assessment opgezet, dat wereldwijd erkend wordt. Ruim 20.000 werkgevers, universiteiten en ambassades accepteren de Cambridge-certificaten als bewijs van behaalde vaardigheden in de Engelse taal. Wie de examens van dit assessment haalt, vergroot daarmee de toekomstmogelijkheden op studeren of werken in het buitenland, bijvoorbeeld in Engeland, Canada, de Verenigde Staten en Australië. Gymnasium Beekvliet biedt alle leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan Cambridge Engels.


In klas 1 en 2 volgen de leerlingen lessen versterkt Engels, die erop gericht zijn om het mogelijk te maken vanaf klas 3 Cambridge Engels te volgen. In april kiezen de leerlingen van klas 2 of zij daadwerkelijk in klas 3 willen beginnen aan Cambridge Engels, of liever de reguliere lessen willen volgen. De ouders krijgen hierover in april een informatiebrief. 


Omdat de lessen een intensieve voorbereiding op de examens voor het First Certificate in English (klas 3, niveau B2) en Advanced Certificate in English (klas 4, niveau C1) van de Universiteit van Cambridge zijn, wordt deze cursus pas geadviseerd bij een gemiddelde van een 7,5 of hoger op het tweede rapport voor Engels. Het is mogelijk na klas 3 over te stappen op regulier Engels. In klas 3 zijn de drie lesuren voor Engels gericht op vaardigheidstraining en er wordt met een ander lesboek gewerkt dan bij regulier Engels. Het tempo van de lessen ligt hoog en er wordt een hoge mate van inzet en motivatie van de deelnemers verwacht. In klas 4 krijgen leerlingen die het Cambridge-programma volgen één uur in de week meer les dan bij regulier Engels. Vanaf klas 5 volgen alle leerlingen op voorbereiding op de schoolexamens en het centraal schriftelijk examen regulier Engels; het blijft in klas 5 echter mogelijk om extra Cambridge-lessen te volgen voor leerlingen die ook het Proficiency Certificate (niveau C2) willen halen. De drie certificaten worden wereldwijd erkend.
Let op: aan de Cambridge-examens zijn kosten verbonden (de lessen zijn gratis); voor de kosten verwijzen wij u naar de schoolgids.

Contactpersoon: Mw. S. Weltevreden-Aerts, MA: s.weltevreden@gymnasiumbeekvliet.nlFrans: DELF: Diplôme d’Etudes en Langue Française
Het DELF is een officieel diploma, geleverd door het Franse Ministerie van Onderwijs. Kandidaten buiten Frankrijk kunnen hiermee hun vaardigheden van de Franse taal waarborgen. In Nederland is de Institut Français het officiële examencentrum als het gaat om het organiseren en het afleggen van de DELF-examens op niveau A1 tot B2.


In klas 1 of 2 kan het A1-examen afgelegd worden, in klas 3 kunnen leerlingen examen op A2-niveau doen, in klas 4 of 5 op B1-niveau en in klas 6 kunnen leerlingen B2-examen doen. Een B2-certificaat van DELF biedt de mogelijkheid om aan een Franstalige universiteit te studeren. Er zijn al leerlingen van Beekvliet via dit taalprogramma toegelaten tot een Franstalige opleiding. 


Per sessie vindt het examen plaats over twee dagen. Op woensdag vinden op de eigen school de schriftelijke onderdelen van het examen plaats: compréhension de l’oral, compréhension des écrits, production écrite. Het mondelinge examen (production orale) wordt extern op zaterdag afgenomen. Wanneer de kandidaat staat ingeschreven voor één van de niveaus, kan dit niet meer worden aangepast. De niveaus staan tijdens de examinering los van elkaar. Als er bijvoorbeeld een examen op niveau B1 wordt gedaan, moet de leerling voldoen aan de eisen van dat examen. Hij kan niet, als hij niet voldoet, op een lager niveau beoordeeld worden. Per vaardigheid zijn 25 punten te halen. Een leerling is geslaagd als hij minimaal 50 punten haalt mits hij per vaardigheid minstens 5 punten heeft gescoord. 


Deelname wordt alleen geadviseerd wanneer de vakdocent Frans de indruk heeft dat de leerling voldoende capaciteiten heeft voor alle vaardigheden.


Aan het volgen van dit programma zijn examenkosten verbonden (zie schoolgids). Tegen de tijd dat leerlingen examen moeten doen (medio juni) zijn er per niveau twee extra lessen (gratis).
Contactpersoon: Mw. W.H. van Dartel: w.vandartel@gymnasiumbeekvliet.nl


Duits: Goethe
Gymnasium Beekvliet maakt deel uit van het netwerk van scholen waar het mogelijk is om een Goethe-certificaat te behalen. Het Goethe-Institut is het wereldwijd actieve, culturele centrum van de Bondsrepubliek Duitsland en is in het leven geroepen om de kennis van de Duitse taal in het buitenland te ontwikkelen en internationale culturele samenwerking te onderhouden. De certificaten van deze door de Duitse staat gefinancierde instelling genieten grote internationale bekendheid en met de juiste vooropleiding kan een student aan menig universiteit in Duitsland beginnen zonder een voorbereidende taalcursus.


Voor een Goethe-certificaat wordt een kandidaat in het Duits getoetst op zijn kennis van de Duitse taal. Elk van de vier vaardigheden (leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid) wordt op hetzelfde niveau geëxamineerd en weegt even zwaar mee. Leerlingen uit klas 4 die deelnemen aan het programma leggen het B1-examen af en in klas 5 bereiden ze zich voor op het B2-examen, het niveau waarop men toegang kan krijgen tot opleidingen aan Duitstalige universiteiten. De examens leesvaardigheid, luistervaardigheid en schrijfvaardigheid worden op Beekvliet zelf afgenomen. Een gecertificeerde examinator van het Goethe-Institut neemt extern het examen spreekvaardigheid af. De examens vinden in de tweede helft van het schooljaar plaats; de examendata komen in overleg met het Goethe-Institut tot stand en zullen aan het begin van het nieuwe schooljaar kenbaar worden gemaakt.


De extra lessen, die één keer per week buiten de reguliere lessen Duits om gepland worden, worden geheel in de doeltaal gegeven. Van de leerlingen wordt dan ook verwacht dat ze tijdens deze les in het Duits communiceren. Per leerling wordt gekeken of deelname aan het Goethe-programma zinvol is: we adviseren pas deelname bij minimaal een 7 voor Duits en wanneer de vakdocent Duits de indruk heeft dat de leerling voldoende capaciteiten heeft voor alle vaardigheden. Het keuzemoment vindt tegen het einde van klas 3 plaats.


Let op: aan de Goethe-examens zijn kosten verbonden (de lessen zijn gratis); voor de kosten verwijzen wij u naar de schoolgids.

Contactpersoon: Dhr. drs. J.W.T. Smid: j.smid@gymnasiumbeekvliet.nl


WiDaF: Wirtschaft Deutsch als Fremdsprache
In aansluiting op het Econasium programma wordt het WiDaF-examen op Gymnasium Beekvliet aangeboden. WiDaF staat voor Wirtschaft Deutsch als Fremdsprache en bevordert Duitse handelscorrespondentie voor niet Duitstaligen. Globalisering binnen de economie maakt dat de concurrentie tussen bedrijven en daarmee de talenkennis en de informatie over andere culturen steeds belangrijker worden. Om succesvol te zijn is het van cruciaal belang dat men de taal spreekt van de handelspartners plus begrip heeft voor hun bedrijfscultuur. Duitsland is een van de belangrijkste handelspartners van Nederland. Dit geldt in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf, de stuwende kracht van de Duitse economie. Dit examen verhoogt de kansen op de Duitse en internationale arbeidsmarkt. Dat Beekvliet dit programma kan aanbieden is bijzonder: vooralsnog is mw. Van Wersch de enige docente in Nederland met een licentie voor het geven van WiDaF.


Tijdens het examen wordt de kennis over Duitse handelscorrespondentie en het specifieke Duits, dat men nodig heeft om zich staande te houden in economische beroepen, getoetst. Het WiDaF-examen is een onderdeel van de Duits-Franse Kamer van Koophandel en Industrie en heeft meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van prestatiemeting en certificering aangaande dit beroepsspecifieke Duits en Duitse handelscorrespondentie, in samenwerking met universiteiten, bedrijven en de Duitse industrie. Het WiDaF-examen wordt sinds 1996 in en buiten Europa succesvol afgenomen. Klik hier voor meer informatie


Leerlingen die WiDaF kiezen, dienen in hun profiel al regulier Duits te volgen. De WiDaF-lessen worden tijdens reguliere lessen Duits in klas 5 gegeven. Aan het eind van het schooljaar kunnen leerlingen vervolgens kiezen of ze aan het officiële WiDaF-examen willen deelnemen. Het uiteindelijke examen bestaat uit lees-, schrijf-, en luistervaardigheid, maar ook uit aparte testen in grammatica en idioom. Na het examen wordt aan de hand van de gedifferentieerde deelresultaten vastgesteld op welk ERK-niveau de geëxamineerde zich bevindt. 


Aan het volgen van dit programma zijn extra kosten verbonden i.v.m. de extra examens (zie schoolgids).
Contactpersoon: Mw. drs. S.C.M van Wersch: s.vanwersch@gymnasiumbeekvliet.nl
Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer