Klas 4

Uw kind is bevorderd naar klas 4. In dit eerste jaar in de bovenbouw staat hem een aantal belangrijke zaken te wachten.


Afdelingsleider en mentor
De afdelingsleider voor klas 4, 5 en 6 is Mw. Schuijffel.
Aan het begin van het schooljaar mogen de leerlingen een mentor kiezen uit een vaststaande groep docenten. Ongeveer een maand later weet elke leerling of zijn keuze ook gehonoreerd kan worden en wie definitief zijn mentor voor de komende drie jaar zal zijn. De mentor in de bovenbouw houdt met name individuele gesprekken met de leerlingen en blijft voor hen en hun ouders het eerste aanspreekpunt.

Mw. Schuijffel:  d.schuijffel@gymnasiumbeekvliet.nl


Ouderavond

Op dinsdag 18 september 2018 vond de ouderavond voor klas 4 plaats.
- Presentatie van de diverse sprekers (plenaire gedeelte aula)
- Presentatie kennismaking mentoren

Verder zijn er op Beekvliet, het Sint-Janslyceum en het Stedelijk Gymnasium Den Bosch nog diverse informatie-avonden in verband met studiekeuze: op 30 november, 15 januari, 5 februari en 21 februari.
De informatie-avond voor de Rome-/Griekenlandreis staat gepland op 2 april 2019.


Tweede Fase
In klas 4 start de leerling met de Tweede Fase van zijn opleiding: de bovenbouw. In klas 4, 5 en 6 bereidt de leerling zich voor op een studie in het hoger onderwijs aan een hogeschool of aan een universiteit. Die drie laatste jaren zien er dus ook anders uit dan de drie eerste leerjaren. Wezenlijk daarin is het inzicht dat een leerling zelfstandig stof moet leren verwerken en dat vaardigheden op het gebied van samenwerking, presentatie, planning en informatieverwerking noodzakelijk zijn om met succes aan dat hoger onderwijs te kunnen deelnemen.
In de bovenbouw krijgen de leerlingen schoolexamens, die meetellen voor het slagen/zakken in klas 6. De cijfers die de leerlingen voor deze toetsen halen, nemen zij dus mee naar het eindexamen. Enkele schoolexamens worden al in klas 4 afgenomen. Een belangrijk document daarbij is het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA): daarin staan alle examenregelingen. Wij adviseren u als ouder dit document goed met uw kind door te nemen. 


Rooster
Alle leerlingen volgen in klas 4 Nederlands, Engels (of Cambridge Engels), een klassieke taal, wiskunde (A of B), economie, een tweede moderne vreemde taal, algemene natuurwetenschappen (ANW), maatschappijleer, levensbeschouwing en lichamelijke opvoeding.
In klas 3 kozen de leerlingen voor een maatschappij- of natuurprofiel. De leerlingen volgen in de maatschappijstroom geschiedenis, aardrijkskunde, filosofie en kunst; het door alle leerlingen gevolgde vak economie telt voor de leerlingen uit de M-stroom bij de overgang ook als profielvak. Leerlingen in de natuurstroom volgen natuurkunde, scheikunde en biologie. Wie in klas 3 heeft aangegeven deel te willen nemen aan de verdiepende programma's Delf Scolaire of Goethe, volgt daarvoor deze lessen naast respectievelijk de reguliere lessen Frans of Duits.
Op het rooster staat verplichte keuzewerktijd, de zogenaamde KWT-uren. Tijdens deze uren werken de leerlingen in ons studiehuis aan hun taken of volgen extra begeleidingslessen waarvoor ze zich kunnen inschrijven. 


Van stroom naar profiel
In de loop van klas 4 gaat de leerling onder begeleiding van het decanaat binnen zijn stroom kiezen voor een definitief profiel voor klas 5 en klas 6: de leerlingen uit de maatschappijstroom kunnen kiezen uit Cultuur en Maatschappij (C&M) en Economie en Maatschappij (E&M); binnen de natuurstroom bestaat de keuze uit Natuur en Gezondheid (N&G) en Natuur en Techniek (N&T). Elk van deze profielen bestaat uit vier vaste profielvakken en een examenkeuzevak. Het is voor leerlingen ook mogelijk om meer vakken te volgen, afhankelijk van de motivatie en prestaties; die extra vakken kunnen helaas niet altijd ingeroosterd worden.
In februari maakt een leerling zijn voorlopige keuze. Bij het 2e rapport brengen de vakdocenten een advies uit over deze plannen. Na het ouderspreekuur maken de leerlingen in april hun definitieve profielkeuze. De decaan heeft als afsluiting in het derde trimester met elke leerling een gesprek om samen met hen de laatste puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten.
Bij het maken van de profielkeuze is het niet alleen goed om rekening te houden met een vervolgstudie, maar ook met de exameneisen. Meer informatie kunt u vinden in bovenstaand pdf-bestand (zie ouderavond), of bij het decanaat.


Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
Om de leerlingen te helpen bij het maken van hun keuzes ten aanzien van hun loopbaan en dus ook hun profielkeuzes geeft het decanaat niet alleen algemene informatie over de verschillende profielen, maar houden de decanen ook met elke leerling gesprekken over wat de mogelijkheden zijn. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de adviezen van de vakdocenten en de mentor. Het decanaat organiseert door het jaar heen ook verschillende activiteiten om een goede profielkeuze te kunnen maken:
- Studievoorlichting oud-leerlingen;
- Ouderavond over studiekeuze;
- 4VWO-dag Radbouduniversiteit;
- Beroepenavond.

Op de site van het decanaat is meer informatie te vinden over verschillende opleidingen, studeren in het buitenland, loting en decentrale selectie, en staan er links naar online interessetesten. Ouders worden van harte uitgenodigd samen met hun kind deze site door te nemen. Wanneer u zich als ouder op die website registreert, krijgt u een (nog) beter zicht op de keuzes van uw kind. Informatie over hoe u zich daarvoor dient te registreren geven we tijdens de ouderavond.


Sportdag
De leerlingen van klas 4 organiseren in samenwerking met de sectie lichamelijke opvoeding de sportdag voor klas 1, 2 en 3. De leerlingen verzorgen o.a. het wedstrijdsecretariaat, zijn coach en/of scheidsrechter, verkopen versnaperingen en zorgen voor een sportverslag van deze dag. Zij krijgen een beoordeling voor dit handelingsdeel.


Rome/Griekenland
Op een gymnasium mag een Rome-/Griekenlandreis niet ontbreken! Beekvliet organiseert deze reizen in april van klas 4. De leerlingen met Latijn gaan op reis naar Rome, de Caput Mundi. Uiteraard bezichtigen de leerlingen o.a. het Colosseum, het Pantheon, het Vaticaan en de San Clemente. De leerlingen met Grieks maken een rondreis door de Peloponnesos met als startpunt Athene. De bus doet o.a. Delphi, Korinthe en Epidauros aan. Circa twee weken voor de reis is er een voor deelnemers en hun ouders een informatie-avond, waarbij allerlei praktische zaken zoals vluchttijden en programma worden belicht.
Beide reizen worden in de lessen voorbereid door het lezen van authentieke Latijnse of Griekse teksten en met het volgen van hoorcolleges. Op locatie houdt elke leerling een voordracht over een door hem of haar bestudeerd onderwerp. De kosten van de reizen kunt u vinden in de schoolgids.


Thimun
Een bijzonder project in de bovenbouw is The Hague Model United Nation, kortweg de Thimun. In verschillende steden over de hele wereld, waaronder Den Haag, wordt er een academische simulatie (MUN) van de Verenigde Naties georganiseerd, met als doelstelling de deelnemers kennis bij te brengen over o.a. actuele problemen in de wereld, internationale betrekkingen tussen de verschillende naties en diplomatie. Beekvliet vaardigt elk jaar een team af van twaalf leerlingen uit de bovenbouw, die in principe drie jaar meegaan naar dit event, waaraan honderden leerlingen van (internationale) scholen uit Europa deelnemen. 

Leerlingen uit klas 5 en 6, die inmiddels ervaring hebben opgedaan tijdens eerdere bijeenkomsten, selecteren onder leiding van docenten vier tot zes nieuwe teamleden uit klas 4. De selectie wordt mede gedaan op basis van vaardigheden in het debatteren in de Engelse taal, een motivatiebrief, een presentatie/sollicitatie en de tot nu toe behaalde resultaten in de schoolvakken. Daarnaast moeten de vaardigheden van de nieuwe teamleden die van de oude teamleden aanvullen.

 


Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer