Klas 6

Klas 6 is het examenjaar. Enkele zaken die daarbij van belang zijn, lichten we hieronder toe.

 

Afdelingsleider en mentor
De afdelingsleider voor klas 4, 5 en 6 is Mw. Schuijffel.
Aan het begin van klas 4 mochten de leerlingen een mentor kiezen uit een vaststaande groep docenten. Deze docent blijft ook in het laatste jaar de mentor. De mentor in de bovenbouw houdt met name individuele gesprekken met de leerlingen en blijft voor hen en hun ouders het eerste aanspreekpunt.

Mw. Schuijffel:  d.schuijffel@gymnasiumbeekvliet.nl

 

Ouderavond

In plaats van een informatieavond op school wordt de presentatie van de afdelingsleider en decaan dit jaar online aangeboden. Via onderstaande informatie hopen zij u voldoende te informeren over het programma in klas 6. 

U kunt hen ook benaderen via p.vanaarle@gymnasiumbeekvliet.nl, l.leering@gymnasiumbeekvliet.nl of d.schuijffel@gymnasiumbeekvliet.nl.

- Handout met informatie van de afdelingsleider: klik hier.
- Informatie over studiekeuze en -financiering voor ouders klas 6: klik hier.
- Handout met informatie van de decaan: klik hier.

Sportoriëntatie
Voor de leerlingen in klas 6 worden de lessen lichamelijke opvoeding ingevuld met het sportoriëntatieproject: uit het aanbod van een ruim aantal sporten kunnen de leerlingen drie sporten kiezen om mee kennis te maken om zich verder in te verdiepen. Alle sporten worden verzorgd door professionele trainers, met professioneel materiaal en meestal op locatie bij een vereniging of sportclub. De sportoriëntatie bestaat uit drie blokken van vier lessen. De leerlingen kunnen kiezen uit betaalde activiteiten op en buiten school, en voor onbetaalde activiteiten op school. Nadere informatie vindt u hier.
Lichamelijke opvoeding is een verplicht vak in het gemeenschappelijke deel van de profielvakken. Aanwezigheid bij deze gekozen activiteiten is verplicht en het programma moet voldoende of goed worden afgesloten. Voor de beoordelingscriteria kunt u het PTA raadplegen.


Oorlog in Woorden - een Eerste Wereldoorlog-project
De Eerste Wereldoorlog wordt wel de oercatastrofe van de twintigste eeuw genoemd. Veel tendensen, ideeën en ideologieën vinden weliswaar hun oorsprong voor de Grote Oorlog, maar ontegenzeggelijk heeft de oorlog gewerkt als een krachtig katalysator. Communisme, fascisme, eugenetica, de problemen rond het Midden-Oosten en twijfel over de liberale democratie en de waarde en waarden van de westerse cultuur kwamen in een stroomversnelling terecht. Toch kent de Eerste Wereldoorlog ook een positieve en indrukwekkende erfenis in de vorm van inmiddels klassiek geworden literatuur.
Oorlog in Woorden is een zesde klas samenwerkingsproject tussen Duits, Engels, Frans, geschiedenis en Nederlands. Aan de hand van zes thema’s plaatsen de betrokken docenten literaire teksten in een historische context. Het gaat erom de leerlingen de meerstemmigheid van de oorlogservaring te laten ervaren: de euforie van de overwinning tegenover de bitterheid van de nederlaag of het verlies, de wedergeboorte van de natie tegenover de ondergang van een wereld van zekerheid. De individuele beleving van geweld, wreedheid, onmacht, verdriet, kameraadschap, verlies, etc. komt tot uiting in een veelheid van teksten in verschillende talen.
Oorlog in Woorden bestaat uit een themadag (donderdag 8 oktober) waarin geschiedenis zesmaal een context verschaft en de talen deze steeds van literaire diepgang voorzien, en een excursie (vrijdag 9 oktober) naar Ieper (B). De excursie bestaat uit een bezoek aan een museum, rondleidingen op slagvelden, gedenkplekken en oorlogskerkhoven. Ook zal de school een krans leggen onder de Menenpoort. 
Kerngroep Oorlog in Woorden bestaat uit mw. Van Dartel, dhr. Huijbregts, mw. Ouwens-Van Vught, dhr. Ter Beek, mw. Verhees, mw. Weltevreden, dhr. Burgers.


Profielwerkstuk
Een van de verplichte onderdelen van het examendossier is het profielwerkstuk. Dat is een bekroning van al hetgeen de leerling heeft geleerd aan kennis en vaardigheden binnen zes jaar gymnasium en het gekozen profiel. Het profielwerkstuk kan de vorm hebben van een schriftelijk verslag van een onderzoek, maar ook heel andere vormen zijn mogelijk, bijvoorbeeld een documentaire. Het onderwerp van het profielwerkstuk moet in verband staan met één (of meer) van de vakken waarin de leerling in klas 6 een centraal schriftelijk eindexamen aflegt. De leerlingen werken bij voorkeur in tweetallen. De studielast voor het profielwerkstuk bedraagt minimaal 80 studielasturen per persoon. In november krijgen de leerlingen van klas 6 een week de tijd om zich volledig te richten op hun profielwerkstuk, maar de leerlingen moeten vooral ook daarbuiten hun werkzaamheden goed plannen. Het volledige traject begint in maart in klas 5 en duurt bijna een jaar. Elk duo presenteert uiteindelijk hun werkstuk aan de ouders, docenten, leerlingen en andere belangstellenden op 9 februari 2021; dit is tevens de einddatum voor het inleveren van het profielwerkstuk.Leerlingen vinden alle benodigde informatie omtrent het profielwerkstuk in de digitale leeromgeving. De coördinatoren van het profielwerkstuk zijn mw. Peperkamp en dhr. Gijsbers.

De beoordeling van het profielwerkstuk geschiedt volgens in rubrics vastgelegde criteria. Bij deze beoordeling wordt niet alleen gelet op het eindresultaat, maar ook op de gevolgde werkwijze: het logboek, het literatuuronderzoek, de onderlinge samenwerking, het contact met de begeleider en de eindpresentatie in februari worden meegewogen. De beoordeling wordt uitgedrukt in een cijfer, dat onderdeel gaat uitmaken van het zogenaamde combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers voor de vakken maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen en het profielwerkstuk. In de slaag-zakregeling telt het combinatiecijfer als "één vak" mee. De leerling moet er wel op letten dat hij voor de afzonderlijke onderdelen van het combinatiecijfer geen cijfer lager dan 4 mag halen. 


Dompeldagen en LSD
In de laatste schoolweek van klas 6 vinden drie dompeldagen plaats. De leerlingen kunnen zich voor een vak inschrijven waarin ze dan gedurende een hele ochtend of middag examentraining volgen. Het is mogelijk dat de leerlingen voor deze trainingen enige voorbereidingen moeten doen. Op de middag van de laatste dompeldag vindt de exameninstructie plaats en wordt de examenfoto gemaakt. Na de dompeldagen is op donderdag de Laatste SchoolDag (LSD). Een speciale eindexamencommissie, bestaande uit examenleerlingen, organiseert deze dag in goed overleg met de schoolleiding.


Schoolexamens en herkansingen
In klas 6 worden worden gedurende het gehele jaar schoolexamens afgenomen. De meeste examens zijn geclusterd in de drie schoolexamenweken in november, januari en maart. Daarnaast kunnen examens buiten deze weken gepland worden. Na de derde schoolexamenweek mag een leerling twee schoolexamens herkansen. Een extra herkansing kan een leerling verdienen door gedurende het schooljaar diverse interne examentrainingen te bezoeken. De regelingen omtrent deze schoolexamens en eventuele herkansingen staan in het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Voor het slagen/zakken tellen ook de cijfers van alle schoolexamens uit klas 4 en 5 mee; die toetsen kunnen in klas 6 niet meer herkanst worden.

Eindexamengala 
Beekvliet kende een lange traditie van bovenbouwgala's; na een paar stille jaren vonden we dat de galatraditie nieuw leven ingeblazen moest worden, een gala met een nieuwe opzet: alleen voor eindexamenleerlingen en hun partner, op een nieuwe locatie met de nodige allure. In 2017 was het zover en organiseerden we het eerste Beekvlietse Eindexamengala! Galajurken, smokings, black tie, white tie, de meest fantastische voertuigen en een swingende band maakten het feest voor onze zesdeklassers, hun partners en de docenten op De Ruwenberg tot een onvergetelijke avond vol glitter and glamour. Familieleden, vrienden en bekenden stonden langs de lange oprijlaan om te genieten van de entree van onze leerlingen. Het was een fantastische avond en het smaakte meteen naar meer: een nieuwe traditie was geboren! Op vrijdag 9 juli kunnen de voetjes van de eindexamenleerlingen opnieuw van de vloer op het Eindexamengala! Zien wij je dit jaar op de rode loper? Houd in de gaten vanaf wanneer je je kunt aanmelden. P.s.: Bij voldoende belangstelling kunnen we wellicht weer enkele danslessen vooraf regelen. 


Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer