Zorg en begeleiding

Ons zorg- en begeleidingsteam biedt leerlingen van onze school een groot scala aan begeleiding en trainingen ten dienste van hun onderwijskundig, persoonlijk en/of sociaal functioneren. Onder deze ondersteuning vallen het mentoraat, vakbegeleidingen, interne huiswerkbegeleiding in het Frontisterium, verbreding en trainingen gericht op studievaardigheid, faalangst en sociale vaardigheden.
 
Vakbegeleiding  
Leerlingen die minder goede resultaten behaald hebben voor een of meer vakken, kunnen extra vakbegeleiding volgen. Concreet wil dat zeggen dat zij gedurende een bepaalde periode voor dit vak of deze vakken per week in kleine groepen extra les krijgen. Vaak kunnen leerlingen na het volgen van een periode vakbegeleiding de lesstof weer op eigen kracht verwerken; indien nodig kan de leerling echter ook langer van de vakbegeleiding gebruik maken. De mentor vormt de spil in het verwijzen naar deze steunlessen. 
In klas 1 zijn er vakbegeleidingen voor Nederlands, Latijn, Grieks, Frans, Engels, en wiskunde. In klas 2 bieden we naast deze vakken begeleiding aan voor Duits. In klas 3 kunnen de leerlingen ook begeleiding in natuurkunde volgen. Iedere periode wordt opnieuw bekeken welke leerlingen begeleiding behoeven. Leerlingen uit de bovenbouw kunnen zich in overleg met de mentor inschrijven voor een periode vakbegeleiding voor één of meer vakken naar keuze, die zij volgen tijdens de Beekvlieturen in hun rooster.

Studievaardigheid 
In klas 1 krijgen de leerlingen iedere week één uur studievaardigheidstraining, verzorgd door de mentor. Met behulp van de methode Tumult in de brugklas leren de leerlingen onder andere hoe ze moeten plannen, huiswerk maken, samenvatten, leren en werkstukken schrijven. Leerlingen die moeite blijven houden met het aanpakken van hun huiswerk kunnen hierbij na overleg met de mentor en zorgcoördinator mw. Willems extra begeleiding krijgen.  

Dyslexie en dyscalculie 

Voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie bieden we bepaalde tegemoetkomingen, zoals bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen. Een leerling kan voor faciliteiten in aanmerking komen, als de dyslexie of dyscalculie door een bevoegd psycholoog of orthopedagoog is vastgesteld en er aan de school een (kopie van een) rapport is overlegd. Uitgebreide informatie en een overzicht van de faciliteiten vindt u in het dyslexie- en dyscalculieprotocol (zie downloads). 
Van sommige leerlingen is op de basisschool vast komen te staan dat zij last hebben van dyslexie. Er zijn echter altijd leerlingen bij wie dyslexie pas later een belemmerende rol in hun leren gaat spelen. Om in een vroeg stadium onderwijskundige problemen te voorkomen beschouwt de school het als haar taak om alle leerlingen begin klas 1 op dyslexie te screenen door middel van een testdictee. Leerlingen die daarin veel specifieke fouten maken, worden nog een keer getest. Mw. Willems bekijkt de resultaten en bespreekt met de ouders of de leerling wellicht gebaat is bij uitgebreid onderzoek door een externe deskundige om te zien of er inderdaad sprake is van dyslexie. 

 
Faalangst en faalangstreductietraining (FART) 
Leerlingen van wie de prestaties beïnvloed worden door faalangst kunnen na overleg met de mentor terecht bij mw. Willems of mw. Van Wersch. Na het voeren van een diagnostisch gesprek begeleiden zij leerlingen individueel of in groepjes. Bij ernstige problematiek kunnen zij de leerlingen doorverwijzen naar andere instanties.  
Voor leerlingen uit klas 1 bieden we indien nodig een speciale faalangstreductietraining (FART). Deze groepstraining duurt 6-8 weken, vindt plaats in de tweede helft van het schooljaar en wordt gegeven door mw. Van Wersch. Het doel van de training is dat leerlingen meer zelfvertrouwen opbouwen en leren omgaan met spanningen en situaties waarin zij angst ervaren. Leerlingen worden geselecteerd op basis van de schoolvragenlijst (SVL), die wordt afgenomen in klas 1, en op basis van observaties van de mentor en andere docenten. Ouders krijgen hiervan bericht en worden voorafgaand aan de training uitgenodigd voor een voorlichtingsavond op school. Mw. Van Wersch houdt als voorbereiding op de training met de leerlingen een individueel gesprekje. Bij de training is plaats voor 10-15 leerlingen.
 
Sociale vaardigheidstraining (SOVA) 
Soms vindt een leerling het moeilijk contact te leggen met medeleerlingen, zich te uiten in een groep, een volwassene aan te spreken, voor zijn mening uit te komen of contact te leggen met een docent. Leerlingen uit de onderbouw die op deze vlakken problemen ondervinden, kunnen op Beekvliet SOVA-training onder leiding van mw. Van Wersch volgen. In deze groepstraining, waaraan ongeveer 10 leerlingen deelnemen, leren leerlingen onder andere zichzelf te uiten, kwaliteiten te kennen en deze in te zetten, en oefenen ze het handelen in sociale situaties. Leerlingen worden geselecteerd op basis van de schoolvragenlijst (SVL), die wordt afgenomen in klas 1, en observaties van de mentor en andere docenten. Ouders krijgen hiervan bericht en worden voorafgaand aan de training uitgenodigd voor een voorlichtingsavond op school. Mw. Van Wersch houdt als voorbereiding op de training met de leerlingen een individueel gesprekje.    


Verbreding 
Talentvolle leerlingen met behoefte aan extra uitdaging krijgen op onze school de ruimte om hun kennis te verbreden en te verdiepen. We kijken daarbij niet alleen naar de leerprestaties van leerlingen: het kan immers zijn dat leerlingen in eerste instantie te weinig uitdaging hebben ervaren, door verveling ongemotiveerd zijn geraakt en daardoor slechter presteren dan ze eigenlijk kunnen. Opdat leerlingen met extra capaciteiten snel in beeld komen en al vanaf klas 1 aan de slag kunnen met interessante verbredingsprojecten, nemen we in klas 1 de intelligentiestructuurtest (IST) af; daarbij worden we geadviseerd door het Centrum van Begaafdheidsonderzoek (CBO). Wanneer leerlingen in klas 2 en 3 voor al hun vakken gemiddeld een 8 hebben, kunnen zij alsnog instromen in de verbreding. Ook in de bovenbouw zijn er voor talentvolle leerlingen mogelijkheden uitgedaagd te blijven, bijvoorbeeld door middel van het Lapptop-project van de Universiteit Leiden. Maar ook op andere gebieden kunnen leerlingen meer uit zichzelf halen: kijk voor meer informatie op de pagina Talent.  


Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer