Zorg- en begeleidingsteam
Beekvliet biedt leerlingen ondersteuning via een uitgebreid zorg- en begeleidingsteam. Dit team bestaat uit mentoren en zorgcoördinatoren, de begeleider passend onderwijs (voorheen ‘ambulant begeleider’ genoemd) en overige externe deskundigen op het gebied van schoolmaatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg. Zij werken nauw met elkaar samen binnen het zorg-adviesteam (ZAT). 

Mentoren 
Beekvliet kent een sterk mentoraat. De mentoren hebben elk een eigen klas of groep leerlingen onder hun hoede. De eerste twee jaren op Beekvliet heeft een leerling dezelfde mentor. In de brugklas gaat deze mentor bij alle leerlingen op huisbezoek, waardoor de mentor, de leerling en de ouders/verzorgers op een ontspannen wijze kennis met elkaar kunnen maken. In klas 3 krijgen de leerlingen een nieuwe mentor, die hen samen met de decanen begeleidt bij het oriënteren op hun te kiezen profiel. In klas 4 mogen alle leerlingen hun eigen mentor kiezen, die hen gedurende de hele bovenbouw tot aan het eindexamen zal begeleiden.  
De mentoren zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders/verzorgers en vakdocenten van de klas. Ze voeren gesprekken met leerlingen en hebben met name een signalerende functie als het gaat om het inschakelen van extra zorg en (vak)begeleiding. Indien nodig informeren zij de zorgcoördinatoren. 
 
Zorgcoördinatoren  
Beekvliet heeft twee zorgcoördinatoren. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg binnen de school. Wij vinden het een groot voordeel dat deze coördinatoren tevens als docent werkzaam zijn op Beekvliet. 

Mw. drs. Fredi Kaufmann richt zich op de zorg aan leerlingen met sociale, psychische of lichamelijke problemen en begeleidt ook leerlingen die te maken krijgen met de verwerking van verlies en rouw. Ze is voorzitter van het ZAT en coördineert de communicatie met het basisteam Jeugd & Gezin. Tevens is zij anti-pestcoördinator. Mw. Kaufmann is docent levensbeschouwing en geestelijk verzorger.
    
Mw. Emmie Willems (Msc) is naast docent wiskunde ook orthopedagoog. Zij verleent ondersteuning aan leerlingen die zorg behoeven met betrekking tot leer- of gedragsbeperkingen, zoals dyslexie, AD(H)D en autisme. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de dyslexiescreening. Op het gebied van begeleiding verzorgt zij bovendien de faalangstreductietraining (FART) en de sociale vaardigheidstraining (SOVA-training).  

Begeleider passend onderwijs
Elke school heeft een begeleider voor passend onderwijs. Voor Beekvliet is dat dhr. Jan van den Berge, verbonden aan Platform Samenwerkingsverbanden VO. Op vaste dagdelen begeleidt en ondersteunt hij op Beekvliet leerlingen met AD(H)D of een vorm van autisme in hun persoonlijke en schoolse ontwikkeling. Ook initieert hij meerdere keren per schooljaar overleg tussen de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling, de mentor en de zorgcoördinatoren.  


Schoolmaatschappelijk werk   
Leerlingen die sociaal-emotionele problemen ervaren, kunnen terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker, mw. Godelieve Van Oers. Zij biedt aan leerlingen die niet goed in hun vel zitten, bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met het aangaan en onderhouden van sociale contacten, problemen thuis ervaren of klachten hebben van depressieve aard, psycho-sociale ondersteuning en begeleiding ten behoeve van het persoonlijk functioneren van de leerling alsmede zijn sociale omgeving. De stap naar deze begeleiding is laagdrempelig: de leerlingen kunnen op advies van hun mentor of de zorgcoördinator, maar zeker ook op eigen initiatief haar ondersteuning inroepen. Kortdurende trajecten begeleidt mw. Van Oers doorgaans zelf en indien nodig worden die in breder perspectief geplaatst met ouders/verzorgers of het netwerk van de leerling. Wanneer blijkt dat een intensiever traject nodig is, verwijst mw. van Oers in overleg met de leerling en de ouders door naar andere hulpverlenende instanties buiten school. Naast haar begeleidende rol voor leerlingen heeft zij voor onze mentoren en andere docenten een adviserende en consulterende taak. 


Jeugdgezondheidszorg  
Vanuit de jeugdgezondheidszorg hebben de jeugdarts en de sociaal-verpleegkundige een plaats gekregen binnen onze school. Zij vallen onder gemeentelijke en provinciale regelingen rond de begeleiding van leerlingen.  

De jeugdarts, dr. Marieke Vermeulen, en de sociaal-verpleegkundige, mw. Sanne van Lokven, houden geregeld spreekuur op school. Leerlingen kunnen op die momenten met of zonder afspraak bij de arts en de sociaal verpleegkundige terecht. Dit kan zijn voor strikt medische zaken maar ook voor andere problemen, bijvoorbeeld op het gebied van ruzie thuis, pesten op school, drugs en seksualiteit. Soms neemt de school het initiatief om de leerlingen naar het spreekuur te verwijzen, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte en verzuim.  
Een belangrijke taak van de jeugdarts en sociaal-verpleegkundige is het geven van onafhankelijke voorlichting en advies: de jeugdarts en de sociaal-verpleegkundige behandelen de leerlingen nooit zelf, maar verwijzen hen door naar de huisarts en andere instanties. Binnen gezondheidseducatie spelen de jeugdarts en sociaal-verpleegkundige een ondersteunende rol, zoals bij het opzetten van projecten als “Pesten op school" en "De gezonde school en genotmiddelen". Ook bieden zij ondersteuning en advies aan de vertrouwenspersonen op het gebied van seksuele intimidatie.  

In het kader van jeugdgezondheidszorg krijgen alle tweedeklassers een schriftelijke screening. Mocht deze screening daartoe aanleiding geven, dan nodigt de sociaal-verpleegkundige de leerling uit voor een preventief gezondheidsonderzoek op school. Ouders krijgen hierover vooraf bericht. Voorafgaand aan dit onderzoek vullen leerlingen een tweede korte gezondheidsvragenlijst in over met name psychosociale onderwerpen. Tijdens het onderzoek bespreekt de sociaal-verpleegkudige de uitkomsten van de vragenlijst met de leerling en onderzoekt zij of er bij de leerling sprake is van groei- en/of rugafwijkingen.  
 
Het zorg-adviesteam (ZAT) 
In het zorg-adviesteam van Beekvliet zijn schoolmaatschappelijk werk, de GGD en zorgcoördinatoren vertegenwoordigd. Elke zes tot acht weken komen zij bij elkaar om zorgleerlingen te bespreken. Op afroep nemen ook andere deskundigen, zoals de begeleider passend onderwijs, de leerplichtambtenaar of een medewerker van bureau jeugdzorg, deel aan dit overleg. 


Contact


Mw. drs. F. Kaufmann
zorgcoördinator
f.kaufmann@gymnasiumbeekvliet.nl


Mw. E. Willems, MSC
zorgcoördinator
e.willems@gymnasiumbeekvliet.nlDhr. J. van den Berge
begeleider passend onderwijs
jvandenberge@samenwerkingsverbandvo.nlMw. G. van Oers
maatschappelijk werker
godelievevanoers@juvans.nl

Beekvlietstraat 4, 5271 SM Sint-Michielsgestel
Postbus 31, 5270 AA Sint-Michielsgestel
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl
073-55 12 213© Gymnasium Beekvliet 2013 | Privacy Statement | Disclaimer