Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van Gymnasium Beekvliet probeert op constructieve wijze invulling te geven aan de wettelijke verplichting van iedere school om personeel, leerlingen en ouders inspraak te verlenen in het beleid. De Medezeggenschapsraad overlegt ongeveer 7 keer per jaar met elkaar en aansluitend met de schoolleiding over uiteenlopende zaken.

De notulen van de vergadering zijn te raadplegen via het secretariaat.

U kunt de MR bereiken via mr@gymnasiumbeekvliet.nl

Samenstelling 2022-2023

Personeelsgeleding Mw. Jessie Pelgrim-Mensink
  (nog niet ingevuld)
  Mw. Christa Thieme
  Mw. Jikke Bastiaanssen
Oudergeleding Mw. Ingeborg Kraan
  Mw. Sylvia Jambor
Leerlinggeleding Gillian de Gunst
  Sven van der Leest

U kunt de MR bereiken via mr@gymnasiumbeekvliet.nl