Bestuur en organisatie

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de rector en vijf docenten, ieder met een lestaak
en de verantwoordelijkheid voor een portefeuille en evt. een jaarlaag of aantal
jaarlagen.

Samenstelling

Rector
Mw. Carla Faassen
c.faassen@gymnasiumbeekvliet.nl

Afdelingsleider klas 1 en 2, portefeuille PR en Communicatie
Dhr. Joep Teulings
j.teulings@gymnasiumbeekvliet.nl

Afdelingsleider klas 3 en 4, portefeuille Zorg
Mw. Eva Roefs MSen
e.roefs@gymnasiumbeekvliet.nl

Afdelingsleider klas 5 en 6, portefeuille Internationalisering
Mw. Wilma van Dartel
w.vandartel@gymnasiumbeekvliet.nl

Staflid met portefeuille Kwaliteit
Mw. Ir. Hanneke Peperkamp
h.peperkamp@gymnasiumbeekvliet.nl

Staflid met portefeuille Financiën
Dhr. Dr. ir. Dié Gijsbers
d.gijsbers@gymnasiumbeekvliet.nl
 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van Gymnasium Beekvliet probeert op constructieve wijze invulling te geven aan de wettelijke verplichting van iedere school om personeel, leerlingen en ouders inspraak te verlenen in het beleid. De Medezeggenschapsraad overlegt ongeveer 7 keer per jaar met elkaar en aansluitend met de schoolleiding over uiteenlopende zaken. De notulen van de vergadering zijn te raadplegen via het secretariaat.

Klik hier voor de samenstelling van de huidige MR.

 

Leerlingenraad

De leerlingenraad is de raad op Gymnasium Beekvliet die de mening van de leerlingen zo goed mogelijk probeert aan te kaarten bij het schoolbestuur, maar natuurlijk ook leuke activiteiten organiseert. Enkele voorbeelden zijn de bekende schoolfeesten en muziekavonden, die de raad met verschillende commissies organiseert. Lees meer over de verschillende commissies van de leerlingenraad.

Ouderraad

Beekvliet kent een actieve ouderraad. Deze ouderraad komt bijna elke maand bijeen en stelt zich op als klankbord voor de schoolleiding en voor de oudergeleding in de Medezeggenschapsraad (MR), en is aanspreekpunt voor alle ouders. Tevens organiseert de ouderraad bij ouderavonden lezingen over thema's die aansluiten bij een specifieke jaarlaag.

De ouderraad vindt het heel belangrijk om te weten wat er leeft bij ouders en leerlingen: wat gaat er goed, wat zijn knelpunten en welke onderwerpen hebben extra aandacht nodig? Ouders zijn daarom van harte uitgenodigd om contact met de ouderraad op te nemen om aandachtspunten naar voren te brengen. Ook bestaat er de mogelijkheid om een vergadering van de ouderraad bij te wonen; neemt u daarvoor eerst contact op met de ouderraad. 

Samenstelling (2022-2023)

Lolo Timp (voorzitter)
Aanspreekpunt voor klas 5

Annemieke Mus (secretaris)
Aanspreekpunt voor klas 2 en 5

Dagmar van Deurzen
Aanspreekpunt voor klas 4 en 6

Xander Raijmakers
Aanspreekpunt voor klas 1 en 3

Remco Wagemakers
Aanspreekpunt voor klas 6

Annemieke Eekhof-Groenhagen
Aanspreekpunt voor klas 2 en 3

Ingeborg Kraan-Riedstra
Aanspreekpunt voor klas 1 en 5

 

Raad van Advies

De hoofdtaak van de  Raad van Advies is het adviseren van de schoolleiding. De raad bestaat uit onafhankelijke professionals met veel kennis en ervaring op het gebied van beleidsvoering.

Samenstelling

drs. R. Verdam (voorzitter)
Zelfstandig Consultant, Sint-Michielsgestel

prof. dr. W.L.H. van Lierop
Hoogleraar Jeugdliteratuur, Universiteit Tilburg

drs. G.J.A. Smits
Secretaris Directeur 'Het Waterschapshuis', Amersfoort

Ir. C.A.S. Swinkels
Chief New Business Bavaria N.V., Lieshout